Bai Ziyi (Danni)
Chen Hao (Jessica)
Chen Xin (Tiffany)
Gong He (Herman)
 Gu Hailing (Ling)
Han Weiyu
 Hu Xiaohan (Hannah)
Huang Lixuan (Miki)
Jiang Shenqin (Nick)
Li Sidi
 Liu Hongqiao (Grace)
 Ma Zixiang (Mark)
Ng, Eileen Sza Yen
 Ren Yuxi (Becky)
Sabbarwal Aranaya
Shergill, Jagjeet Singh
 Tang Tian (Tiya)
 Wang Yaying (Cassie)
 Xiao Nanrong (Vicky)
 Xu Jiajing (Jean)
 Xu Pei (Penelope)
 Xu Wentong (Talia)
Xu Xuduo (Leo)
 Zheng Lingling (Lillian)
 Zhou Yan